Prawo do niedyskryminacji – o czym mówi nam Karta Praw Podstawowych?

utworzone przez | kwi 14, 2024 | KPP UE, Aktualności

Współczesne społeczeństwa coraz bardziej dążą do stworzenia środowiska, w którym każdy człowiek może cieszyć się równymi szansami i godnością bez względu na różnice czy cechy indywidualne. W tej walce o równość i sprawiedliwość, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi fundament, a prawo do niedyskryminacji, zawarte w jej treści, jest jednym z najbardziej fundamentalnych praw człowieka. Artykuł 21 Karty jasno definiuje zasady i zakres zakazu dyskryminacji.

Niedyskryminacja we wszystkich sferach życia

Pierwszy punkt artykułu 21 Karty stanowi, że „zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. To rozległe oświadczenie wskazuje na różnorodność obszarów, na których niedyskryminacja musi być respektowana i chroniona. Bez względu na to, czy chodzi o dostęp do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej czy uczestnictwo w życiu publicznym, każda osoba ma prawo do równego traktowania.

Niedyskryminacja w kontekście przynależności państwowej

Drugim punktem artykułu 21 Karty podkreśla, że „w zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową”. Jest to istotne oświadczenie, które wyraża zobowiązanie Unii Europejskiej do zapewnienia równego traktowania obywateli państw członkowskich i osób niebędących obywatelami UE.

Wdrażanie prawa do niedyskryminacji

Wdrażanie prawa do niedyskryminacji wymaga zaangażowania na wielu poziomach – od rządów krajowych po instytucje europejskie. Konieczne jest tworzenie odpowiednich ram prawnych, środków egzekwowania prawa oraz edukacji społeczeństwa na temat znaczenia równości i szanowania różnorodności.

Podsumowanie

Prawo do niedyskryminacji, zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest fundamentalnym prawem człowieka, które stanowi podstawę dla budowy bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Zapewnia ono ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz promuje wartości tolerancji, szacunku i równości we wszystkich dziedzinach życia. Wdrażanie tego prawa jest niezbędne dla budowy lepszego i bardziej integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Skip to content