Równość kobiet i mężczyzn: Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

utworzone przez | kwi 30, 2024 | KPP UE, Aktualności

Równość płci stanowi kluczową zasadę, na której opiera się społeczeństwo oparte na sprawiedliwości i godności. Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie definiuje ten fundamentalny aspekt, ustanawiając zobowiązanie do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, włączając w to zatrudnienie, pracę i wynagrodzenie.

Równość w zatrudnieniu i pracy

Artykuł 23 Karty KPP UE stanowi, że „Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.” To jasne oświadczenie podkreśla konieczność eliminacji wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy oraz w procesie zatrudniania. Zapewnia to, że kobiety i mężczyźni mają równe szanse na rozwój zawodowy, awans i równość płacową za pracę o takiej samej wartości.

Specyficzne środki zapewniające równość

Artykuł kontynuuje, stwierdzając, że „Zasada równości nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.” Ta klauzula wyraźnie podkreśla, że równość płci nie wyklucza potrzeby wprowadzania specjalnych środków mających na celu wspieranie osób, które są obiektywnie dyskryminowane lub niedostatecznie reprezentowane ze względu na płeć. Takie działania mogą obejmować programy szkoleniowe, wsparcie finansowe czy kampanie promujące równość w miejscu pracy.

Wdrażanie zasady równości

Implementacja zasady równości płci wymaga współpracy na wielu poziomach, od działań rządowych po zaangażowanie społeczne i biznesowe. Konieczne jest tworzenie polityk publicznych, środków egzekwowania prawa oraz kultury organizacyjnej, która promuje równość i szanuje różnorodność.

Podsumowanie

Artykuł 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi mocne zobowiązanie do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia. Włączając w to sferę zatrudnienia i pracy, artykuł ten wyraża zobowiązanie do walki z dyskryminacją płciową oraz do tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Wdrażanie tej zasady jest kluczowym krokiem w budowaniu lepszego i bardziej integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Skip to content