Konkurs Grantowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

utworzone przez | maj 31, 2022 | Aktualności

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs grantowy w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Głównym celem konkursu jest wyłonienie projektów które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawą jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez:

  • przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności,

  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,

  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Wniosek mogą składać: 

  • podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z  art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), 

  • stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Termin składania wniosków: 30.06.2022 r.

termin realizacji projektu:nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie: 100 000 zł.

minimalne dofinansowanie: 10 000 zł.

 

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, m.in.

  • osobiście;

  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej informacji:????

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych-dzialania-25—poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego 

Skip to content