Projekty zakończone


Wspólnie budujemy silny sektor pozarządowy      

Termin realizacji:

01.01.2020 - 30.11.2020

Źródło finansowania:

NIW-CRSO/ Program FIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu był wzrost potencjału przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia, w tym szkolenia tematyczne, wymianę doświadczeń, udział w Forum Inicjatyw Lokalnych Obywatelskich, doradztwo ngo, animację środowisk lokalnych oraz TOPPO 2020 w okresie od stycznia do listopada 2020 r.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 szkolenia podnoszące poziom wiedzy III sektora powiatu ostródzkiego z zakresu finansowania działalności organizacji oraz księgowości w organizacji pozarządowej. Przekazaliśmy ponad 100 publikacji aż 21 organizacjom o tematyce związanej z ich działalnością. Udzieliliśmy ponad 200 godzin doradztwa z zakresu konsultowania projektów z różnych programów dotacyjnych, wprowadzania zmian w statutach, wypełniania dokumentów do sądu, przygotowywania sprawozdań z realizacji zadań publicznych, sprawozdań z działalności stowarzyszenia, realizacji zadań publicznych, prowadzenia dokumentacji organizacji, finansowania działalności organizacji, rejestracji organizacji w różnych ewidencjach i inne. Animowaliśmy grupy nieformalne w wyniku czego utworzone zostały 4 organizacje pozarządowe, wszystkie zarejestrowane w KRS.

30 osób z powiatu ostródzkiego reprezentujących sektor pozarządowy uczestniczyło na Forum Inicjatyw Lokalnych pod hasłem „Aktywne społeczności Warmii i Mazur – priorytety, trendy, innowacje” w Osadzie Danków k. Miłomłyna. Podczas Forum uczestniczyli w seminariach podnoszących  kompetencje i umiejętności aktywności w III sektorze.

Po raz pierwszy w historii zrealizowaliśmy Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego on-line. Zaprezentowaliśmy 10 niesamowitych historii i aktywności bardzo różnych organizacji na filmach promocyjnych. Podczas TOPPO 2020 on-line promowaliśmy: Moto Klub Ostróda, Ostródzkie Towarzystwo AMAZONKI, KGW Naprom, Ostródzkie Stowarzyszenie Miłośników Gier GryWam, Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, Klub Plastyka Amatora, Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne MOZAIKA, Zachodniomazurską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Filmy dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce TOPPO oraz na FB CWOP.

 


 

Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor

Termin realizacji:

01.05.2018 - 31.12.2019

Źródło finansowania:

NIW-CRSO/ Program FIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem głównym projektu był wzrost potencjału instytucjonalnego przedstawicieli organizacji pozarządowych i  grup nieformalnych powiatu ostródzkiego poprzez kompleksowy zindywidualizowany system wsparcia.

 W ramach projektu zrealizowaliśmy 2 edycje Akademii Organizacji Społecznych dla 22 organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego oraz 8 szkoleń, w których wzięło udział 100 osób. Edukację przeprowadziliśmy z zakresu zarządzania organizacją, księgowości w organizacji, przestrzegania RODO w organizacji , finansowania działalności ngo, tworzenia, zarządzania i realizacji projektów, sprawozdawczości w organizacji, komunikacji w organizacji, promocji i marketingu w organizacji, kreowania wizerunku organizacji, współpracy z biznesem, z rozliczania i nowych wzorów zadań publicznych.

Udzieliliśmy ponad 600 godzin doradztwa z zakresu wprowadzania zmian w statucie, wypełniania dokumentów do sądu, przygotowywania sprawozdań z realizacji zadań publicznych, sprawozdań z działalności stowarzyszenia, realizacji zadań publicznych, prowadzenia dokumentacji organizacji, finansowania działalności organizacji, rejestracji organizacji w różnych ewidencjach, konsultowania projektów do programów dotacyjnych, księgowości, obowiązków kadrowych, promocji, komunikacji w zespole i wiele innych.

Pomogliśmy aż 9 grupom nieformalnym w procesie zakładania organizacji poprzez omówienie założeń i kierunków działalności organizacji, przygotowania statutu, przeprowadzenia zebrania założycielskiego, przygotowania dokumentacji rejestrowej do zarejestrowania ich jako organizacja pozarządowa.

W ciągu 2 lat wydaliśmy 40 newsletterów naszego sztandarowego produktu CWOP, zawierającego ważne dla trzeciego sektora informacje dot. konkursów, dotacji, szkoleń itp. oraz 14 dodatków specjalnych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Utworzyliśmy i zaktualizowaliśmy bazę organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego. Baza dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Zorganizowaliśmy 2 eventy promujące działalność organizacji pozarządowych powiatu ostródzkiego: Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego w trakcie Mazurskiego Dnia Ziemniaka w Kraplewie oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy w Ostródzie. Oba wydarzenia zorganizowane były w partnerstwie z Gminą Ostróda.

 


 

Rodzina Razem Aktywna

Termin realizacji:

01.01.2019 - 31.12.2019

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu był wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej wśród 20 rodzin obejmujących 40 osób z terenu Gminy Łukta przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 3 podmiotów aktywności lokalnej w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

Uczestnikami projektu były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia społecznego, narażone na ubóstwo, doznające problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, alkoholizmu. Działania zostały dopasowane w taki sposób, by odpowiadać potrzebom i predyspozycjom uczestników. Każdemu uczestnikowi zagwarantowaliśmy indywidualne podejście. Zrealizowaliśmy 2 edycje opierające się na tym samym programie.

Zorganizowaliśmy dwa 2-dniowe wyjazdy integracyjne z noclegiem, podczas których dorośli wzięli udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a dzieci uczestniczyły w zajęciach aktywnego spędzania czasu wolnego. Przeprowadziliśmy warsztaty i zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach poznawania sposobów spędzania czasu wolnego z członkami swoich rodzin, warsztatach rękodzielniczych, ruchowych i innych do wyboru. Zapewniliśmy oddzielne warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, by zapewnić każdemu uczestnikowi możliwość udziału w całym przygotowanym programie projektowym.

Udzieliliśmy 100h porad specjalistycznych, tj. prawniczych, psychologicznych, finansowych, które pomogły w rozwiązaniu życiowych problemów uczestników. W każdej edycji odbyły się wyjazdy do miejsc edukacji, kultury i sztuki, np. parku rozrywki rodzinnej, muzeum, teatru, centrum edukacji.

Przy wsparciu animatorów w każdej edycji uczestnicy wymyślili i zorganizowali po jednym wydarzeniu dla społeczności lokalnej, dzięki czemu zdobyli szacunek i uznanie swojego środowiska. W pierwszej edycji dołączyliśmy z programem animacyjnym do corocznie obchodzonych Dni Łukty, a w drugiej zorganizowana została zabawa choinkowa z obecnością Mikołaja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ględy. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie.

 


 

 

W stronę zmiany

Termin realizacji:

01.01.2018 - 31.12.2018

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności lokalnej wśród 30 rodzin obejmujących 40 uczestników i 40 os. z ich otoczenia (głównie dzieci) z terenu gminy Ostróda przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 6 podmiotów aktywności lokalnych w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

Uczestnikami były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia, przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych, narażone na ubóstwo. Działania zostały dopasowane do potrzeb i predyspozycji uczestników, by zapewnić każdemu odpowiednie indywidualne podejście i rozwiazywanie problemów. Projekt odbył się w dwóch edycjach.

Zorganizowaliśmy dwukrotnie dwudniowy wyjazd integracyjno-motywacyjny z noclegiem, podczas którego dorośli uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a dzieci brały udział w zajęciach aktywnego spędzania czasu wolnego. Udzieliliśmy 240 godzin porad specjalistycznych (prawne, finansowe, pedagogiczne, psychologiczne i inne według potrzeb) w celu wsparcia uczestników w rozwiazywaniu ich problemów życiowych.

Uczestnicy wzięli udział w różnorodnych warsztatach tematycznych podnoszących zarówno ich kompetencje wychowawcze, rodzicielskie, społeczne i zawodowe, np. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs animatora czasu wolnego, warsztaty kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, szkoła dla rodziców, domowe vademecum – dbanie o dom, dbanie o swój wygląd, savoire vivre,  edukacja multimedialna, zarządzanie budżetem domowym i inne. W każdej edycji odbyły się wyjazdy do miejsc kultury, sztuki i edukacji, np. muzeum, teatru, parku rozrywki rodzinnej, centrum edukacji.

Każdą z grup wspierał animator, który był w stałym kontakcie z uczestnikami. Przy jego pomocy każda z grup uczestników wymyśliła i przeprowadziła wydarzenia lokalne dla swojego środowiska, dzięki czemu podniosła się ich samoocena i poczucie wartości. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 


 

Zanim będzie za późno

Termin realizacji:

01.02.2018 - 30.09.2018

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wśród 18 rodzin z terenu gminy Dąbrówno. Adresatami byli członkowie rodzin, w tym 22 rodziców oraz 38 dzieci. Rodziny i osoby zostały wyłonione przez GOPS w Dąbrównie.

Uczestnikami były rodziny doznające wielokrotnego wykluczenia, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, zagrożone ubóstwem, alkoholizmem i bezrobociem. Działania zostały dopasowane do potrzeb uczestników by chętnie uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprawiających jakość ich życia.

Zorganizowaliśmy jednodniowy piknik integracyjno-motywacyjny, połączony z zajęciami animacyjnymi, grami i zabawami zespołowymi, dzięki czemu uczestnicy lepiej się poznali. Udzieliliśmy 154h porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, finansowych i internetowych rozwiązujących problemy życiowe uczestników. Przeprowadziliśmy zajęcia poprawiające umiejętności rodzicielskie, społeczne i zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach tematycznych dotyczących dziedzictwa kulinarnego, spędzania czasu wolnego z członkami swoich rodzin oraz w warsztatach do wyboru wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, np. zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem, dbanie o dom/ mieszkanie, domowe sposoby na kosmetyki, lekarstwa, warsztaty rękodzielnicze, dbanie o swój wizerunek, zajęcia samoobrony, edukacja seksualna, warsztaty umiejętności społecznych.

Pomogliśmy w utworzeniu grup samopomocowych w środowisku uczestników projektu, by poprawić relacje sąsiedzkie służące w przyszłości jako wsparcie w codziennych sytuacjach losowych. Przy pomocy animatora grupa uczestników wymyśliła i zorganizowała festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Dąbrówno, który przyczynił się do podniesienia ich samooceny w środowisku lokalnym. Zorganizowaliśmy wyjazdy do miejsc do instytucji kultury, edukacji i sztuki, np. teatru, zoo, kina, parku rodzinnej rozrywki. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrównie.

 


  

Rodzina aktywna

Termin realizacji:

01.01.2018 - 31.12.2018

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu był wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej wśród 34 rodzin obejmujących 94 osoby, w tym 34 uczestników i 60 osób z ich otoczenia z terenu miasta Ostróda przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 4 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

Uczestnikami projektu były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia, narażone na ubóstwo, doznające przemocy i problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Działania w projekcie dopasowane były do potrzeb uczestników, przez co wszystkim zapewniliśmy indywidualne podejście i wsparcie. Projekt został zrealizowany w dwóch edycjach. Dwukrotnie zorganizowaliśmy dwudniowy wyjazd integracyjno-motywacyjny połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz z zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Zapewniliśmy udział w  warsztatach i zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe, w tym akademia mądrego rodzica, zajęcia zdrowego gotowania, warsztaty pod hasłem „zrób to sam” oraz warsztaty podnoszące jakość życia. Zajęcia prowadzone były przez lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz specjalistów w danej dziedzinie.

Udzieliliśmy 170h porad specjalistycznych by pomóc rozwiązać problemy życiowe uczestników. Przede wszystkim były to porady psychologiczne, pedagogiczne oraz finansowe. Odbyły się po 2 wyjazdy w każdej edycji do instytucji kultury, sztuki oraz edukacji, np. zoo, centrum edukacji dla dzieci, park rodzinnej rozrywki, teatr. Uczestnicy projektu byli organizatorami aż 4 wydarzeń lokalnych, dzięki którym podniosła się ich samoocena.

Przez cały okres realizacji projektu podczas wszystkich działań towarzyszył im animator, który swoją obecnością wspierał, motywował oraz utrzymywał stały kontakt z uczestnikami oraz pozostałym otoczeniem. Projekt realizowany był w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 


 

Rodzinne ABC

Termin realizacji:

01.03.2017 - 30.09.2017

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności lokalnej wśród 14 rodzin obejmujących 30 osób, w tym 20 uczestników i 10os. z ich otoczenia (głównie były to dzieci) z terenu miasta i gminy Miłomłyn przy jednoczesnym zaangażowaniu 4 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej do prowadzenia zajęć w okresie od marca do września 2017 roku.

Uczestnikami  były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia, narażone na ubóstwo, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych. Działania projektowe dopasowaliśmy przede wszystkim do potrzeb uczestników zapewniając im tym samym jak najlepsze indywidualne podejście.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 dniowy wyjazd integracyjno-motywacyjny (z noclegiem) do Zalesia k. Olsztyna, podczas którego rodzice wzięli udział w  treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a ich dzieci w zajęciach integracyjnych promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego. Przeprowadziliśmy kursy i zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe.

Uczestnicy wzięli udział m.in. w szkole dla rodziców, kursie pierwszej pomocy, kursie animatora czasu wolnego, zajęciach kulinarnych, poznali różne techniki rękodzielnicze oraz mieli możliwość zapoznać się bliżej z historią lokalną poprzez spotkania z przewodnikiem. Udzieliliśmy 120h porad specjalistycznych. Głównie były to porady prawnicze, psychologiczne i pedagogiczne, które pomogły w rozwiązaniu ważnych problemów rodzinnych. Zorganizowaliśmy wyjazdy do miejsc kultury, edukacji i rozrywki, np. teatru, zoo, centra nauki dla dzieci, parku rozrywki  rodzinnej.

Po zdobyciu umiejętności prowadzenia zabaw, skręcania balonów, malowania buziek grupa uczestników wymyśliła i przygotowałą wraz z animatorem 2  wydarzenia dla środowiska lokalnego. Jednym z nich było zagospodarowanie trawników w miejscowości Miłomłyn różnymi nasadzeniami, natomiast  drugie to event z okazji rozpoczęcia lata dla wszystkich mieszkańców gminy Miłomłyn. Organizacja obu wydarzeń mocno wpłynęła na poczucie wartości uczestników wewnątrz swojej społeczności.

Wszystkim działaniom projektowym a przede wszystkim uczestnikom towarzyszył animator, który utrzymywał z nimi stały kontakt. Projekt realizowany był w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłomłynie.

 


 

MODELowe Środowiska Lokalne

Termin realizacji:

01.10.2014 - 31.03.2016

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej/ Program FIO

 

 

 

 

Celem projektu był wzrost potencjału ekonomicznego mieszkańców obszarów wiejskich powiatu ostródzkiego poprzez wdrożenie modelu ekonomizacji społecznej środowisk lokalnych w okresie od października 2014 roku do marca 2016 roku.

Uczestnikami były 34 organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego, w tym 233 osoby. W ramach projektu utworzyliśmy Centrum Animacji Przedsiębiorczości Społecznej - miejsce animacji i aktywizacji środowisk lokalnych. Udzieliliśmy wyjazdowo 129 godzin doradztwa ogólnego i  96 godzin doradztwa specjalistycznego dla środowisk lokalnych, organizacji oraz grup nieformalnych ze szczególnym uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Zrealizowaliśmy 6 szkoleń z zakresu tworzenia wioski tematycznej, tworzenia projektów, zarządzanie organizacją pozarządową, prowadzenia księgowości i zatrudniania w organizacji, źródeł finansowania, planowania strategicznego. Przeprowadziliśmy również grę symulacyjną wprowadzającą członków organizacji w tematykę prowadzenie działalności gospodarczej.

Utworzyliśmy 3 Plany Odnowy Miejscowości. Przeprowadziliśmy ok. 200 h warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych, stolarskich, z zakresu pielęgnacji terenów zielonych. Wsparciem animacyjnym objęliśmy 5 wiosek tematycznych: Stare Jabłonki „Wieś Jabłkowych Smaków”, Mostkowo „Kraina Wyobraźni”, Łukta „Wioska filmowa”, Liwa „Wieś Bogactwa Leśnego, Idzbark „Wieś Pana Twardowskiego”. Prowadziliśmy spotkania konsultacyjne z Jednostkami Samorządu Terytorialnego dot. rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowym efektem realizacji projektu było również zaangażowanie uczestników w organizację Targów Organizacji Społecznych Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie pierwszej w powiecie  Rady Działalności Pożytku Publicznego.


autor: Administrator

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski