Projekty

Zanim będzie za późno

Termin realizacji

01.02.2018 - 30.09.2018

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych wśród 18 rodzin z terenu gminy Dąbrówno. Adresatami byli członkowie rodzin, w tym 22 rodziców oraz 38 dzieci. Rodziny i osoby zostały wyłonione przez GOPS w Dąbrównie.

Uczestnikami były rodziny doznające wielokrotnego wykluczenia, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, zagrożone ubóstwem, alkoholizmem i bezrobociem. Działania zostały dopasowane do potrzeb uczestników by chętnie uczestniczyli we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprawiających jakość ich życia.

Zorganizowaliśmy jednodniowy piknik integracyjno-motywacyjny, połączony z zajęciami animacyjnymi, grami i zabawami zespołowymi, dzięki czemu uczestnicy lepiej się poznali. Udzieliliśmy 154h porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, finansowych i internetowych rozwiązujących problemy życiowe uczestników. Przeprowadziliśmy zajęcia poprawiające umiejętności rodzicielskie, społeczne i zawodowe. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach tematycznych dotyczących dziedzictwa kulinarnego, spędzania czasu wolnego z członkami swoich rodzin oraz w warsztatach do wyboru wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, np. zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem, dbanie o dom/ mieszkanie, domowe sposoby na kosmetyki, lekarstwa, warsztaty rękodzielnicze, dbanie o swój wizerunek, zajęcia samoobrony, edukacja seksualna, warsztaty umiejętności społecznych.

Pomogliśmy w utworzeniu grup samopomocowych w środowisku uczestników projektu, by poprawić relacje sąsiedzkie służące w przyszłości jako wsparcie w codziennych sytuacjach losowych. Przy pomocy animatora grupa uczestników wymyśliła i zorganizowała festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Dąbrówno, który przyczynił się do podniesienia ich samooceny w środowisku lokalnym. Zorganizowaliśmy wyjazdy do miejsc do instytucji kultury, edukacji i sztuki, np. teatru, zoo, kina, parku rodzinnej rozrywki. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrównie.

Skip to content