Projekty

W stronę zmiany

Termin realizacji

01.01.2018 - 31.12.2018

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności lokalnej wśród 30 rodzin obejmujących 40 uczestników i 40 os. z ich otoczenia (głównie dzieci) z terenu gminy Ostróda przy jednoczesnym zaangażowaniu min. 6 podmiotów aktywności lokalnych w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

Uczestnikami były rodziny wymagające szczególnego wsparcia, doznające wielokrotnego wykluczenia, przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych, narażone na ubóstwo. Działania zostały dopasowane do potrzeb i predyspozycji uczestników, by zapewnić każdemu odpowiednie indywidualne podejście i rozwiazywanie problemów. Projekt odbył się w dwóch edycjach.

Zorganizowaliśmy dwukrotnie dwudniowy wyjazd integracyjno-motywacyjny z noclegiem, podczas którego dorośli uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, a dzieci brały udział w zajęciach aktywnego spędzania czasu wolnego. Udzieliliśmy 240 godzin porad specjalistycznych (prawne, finansowe, pedagogiczne, psychologiczne i inne według potrzeb) w celu wsparcia uczestników w rozwiazywaniu ich problemów życiowych.

Uczestnicy wzięli udział w różnorodnych warsztatach tematycznych podnoszących zarówno ich kompetencje wychowawcze, rodzicielskie, społeczne i zawodowe, np. kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs animatora czasu wolnego, warsztaty kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, szkoła dla rodziców, domowe vademecum – dbanie o dom, dbanie o swój wygląd, savoire vivre, edukacja multimedialna, zarządzanie budżetem domowym i inne. W każdej edycji odbyły się wyjazdy do miejsc kultury, sztuki i edukacji, np. muzeum, teatru, parku rozrywki rodzinnej, centrum edukacji.

Każdą z grup wspierał animator, który był w stałym kontakcie z uczestnikami. Przy jego pomocy każda z grup uczestników wymyśliła i przeprowadziła wydarzenia lokalne dla swojego środowiska, dzięki czemu podniosła się ich samoocena i poczucie wartości. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Skip to content