Projekty

Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek.

Termin realizacji

01.02.2019 - 31.03.2021

Źródło finansowania

Europejski Fundusz Społeczny/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 80 osób (stanowiących 20 rodzin) z terenu gminy Olsztynek, w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn, uzależnionych od alkoholu lub/ i substancji psychoaktywnych, osób stosujących przemoc lub ofiary przemocy domowej oraz ich otoczenie w terminie lutego 2018 roku do marca 2021 roku.
Uczestnikami projektu są osoby doznające wielokrotnego wkluczenia, uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych, stosujące przemoc lub ofiary przemocy, osoby wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty oraz otoczenie tych osób, w szczególności osoby współuzależnione oraz małżonkowie osób uzależnionych i ich dzieci.

Każdemu uczestnikowi zostanie zapewniona indywidualna ścieżka wsparcia poprzez szereg zaplanowanych działań służących poprawie jakości życia codziennego. Planowane jest udzielanie porad specjalistycznych (prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne, finansowe ) w celu rozwiązywania problemów życiowych.

Uczestnicy wezmą również udział w zajęciach eliminujących bariery związane z przemocą w rodzinie i uzależnieniami, o charakterze terapeutycznym integrującym ze środowiskiem, poprawiających ich kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe, nabywania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i nazywania własnych emocji. Dodatkowo zaplanowano organizację wyjazdów uspołeczniających do miejsc kultury, edukacji i sztuki, warsztatów tematycznych z zakresu np. zarządzania budżetem domowym, rękodzielniczych pod hasłem „zrób to sam” i inne według potrzeb uczestników.

Planuje się organizację eventów dla społeczności lokalnej, których autorami będą sami uczestnicy. Uczestnicy podczas wszystkich spotkań oraz zajęć wspierani będą przez animatorów. Jednocześnie dla otoczenia rodzin objętych działaniami projektowymi prowadzone będzie wsparcie w formie zajęć dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób współuzależnionych, zajęć dla dzieci i młodzieży w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin.

W efekcie uczestnicy i ich otoczenie zwiększą swoją aktywność społeczną, podniosą kompetencje społeczno-interpersonalne, zwiększą wiarę w siebie i motywację do rozwoju osobistego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Skip to content