Złoty Wiek – Fundacja Wspólnota Pokoleń – Granty na aktywizację seniorów

Realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

 

Budżet programu:

590.000 zł, w tym:
– 2021 = 194.000 zł,
– 2022 = 240.000 zł,
– 2023 = 156.000 zł.

 

 

Wysokość wsparcia:

100%.
– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto;
– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto;
– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto.

 

Wkład własny:

0 %

 

1/ Wnioskodawcami mogą być:

– organizacje non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem)

2/ Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski. W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy. 

3/ Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków.

 

Na co wsparcie:

Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych).
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi).
3. Integracyjny.
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia).
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie).
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć.
7. Upamiętniający.

 

* Za seniorów uznawane są osoby, które w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat. 

** Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1wniosek w ramach jednego naboru.

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń. Konkurs jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Więcej:  https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/

Skip to content