Konukrs Kultura – Interwencje

 

 

Kultura – Interwencje 2021

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujacych projektów:

1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Wkład własny jest wkładem finansowym.

 

Nabór wniosków: do 15 marca 2021 roku.

Termin realizacji zadań: od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

 

Wiecej informacji pod adresem: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021 

Skip to content