Jakie prawa mają dzieci zgodnie z Kartą Praw Podstawowych?

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (UE) jest kluczowym dokumentem, który konsoliduje i wyjaśnia fundamentalne prawa obowiązujące na terenie UE. Zawiera ona szczególne przepisy mające na celu ochronę praw dzieci. Przyjrzyjmy się głównym prawom dzieci, jakie zostały określone w Karcie.

Lex Kamilek w NGO

Prawo do Opieki i Ochrony (Artykuł 24)

Artykuł 24 Karty Praw Podstawowych koncentruje się bezpośrednio na prawach dzieci. Podkreśla on, że dzieci mają prawo do ochrony i opieki niezbędnej dla ich dobrobytu. Kluczowe aspekty tego artykułu to:

Najlepszy Interes Dziecka:

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez władze publiczne lub instytucje prywatne, najważniejszy jest najlepszy interes dziecka.

Jakie są to prawa w praktyce?

  • Prawo do bycia wysłuchanym we wszystkich postępowaniach sądowych dotyczących dziecka
  • Prawo do adwokata w przypadku gdy dziecko jest postawione przed sądem. Co się z tym wiąże nie można skazać dziecka na karę pozbawienia wolności jeżeli nie został zapewniony mu adwokat
  • Aresztowane dzieci należy odseparować od skazanych dorosłych

A co z dziećmi, które nie są obywatelami państw członkowskich UE? Ich także dotyczą prawa dziecka!

Prawo do Wyrażania Swoich Poglądów: Dzieci mają prawo swobodnie wyrażać swoje poglądy. Ich opinie muszą być brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, zgodnie z ich wiekiem i dojrzałością.

Regularny Kontakt z Rodzicami: Każde dziecko ma prawo do utrzymywania osobistych relacji i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego najlepszym interesem.

Karta Praw Podstawowych a Europejska Konwencja Praw Człowieka

Ochrona przed Wyzyskiem i Nadużyciami (Artykuł 32 i Artykuł 34)

Karta zawiera przepisy mające na celu ochronę dzieci przed wyzyskiem ekonomicznym i nadużyciami:

Zakaz Pracy Dzieci (Artykuł 32):

 Zatrudnianie dzieci jest ściśle regulowane, zabraniając pracy dzieci oraz zapewniając, że minimalny wiek zatrudnienia jest zgodny z międzynarodowymi standardami.

Zabezpieczenie Społeczne i Pomoc Społeczna (Artykuł 34):

Dzieci mają prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, aby zapewnić zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Prawo do Edukacji (Artykuł 14)

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem w Karcie. Artykuł 14 zapewnia, że każde dziecko ma dostęp do edukacji oraz do szkolenia zawodowego i ustawicznego. Ten przepis promuje:

Bezpłatna i Obowiązkowa Edukacja:

Edukacja podstawowa jest obowiązkowa i bezpłatna, zapewniając wszystkim dzieciom możliwość pełnego rozwoju ich potencjału.

Dostęp do Szkolnictwa Wyższego: Dostęp do dalszej edukacji i szkoleń zawodowych jest oparty na zdolnościach każdego indywidualnego dziecka, gwarantując, że możliwości nie są ograniczone przez bariery finansowe.

Prado Życia Rodzinnego (Artykuł 7)

Artykuł 7 Karty gwarantuje poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego. Obejmuje to:

Poszanowanie Życia Rodzinnego: Zapewnienie, że dzieci mogą żyć w stabilnym środowisku rodzinnym, gdzie otrzymują miłość i wsparcie.

Ochrona Prywatności: Ochrona danych osobowych i prywatności dzieci, szczególnie w erze cyfrowej, gdzie informacje o dzieciach są coraz bardziej narażone na zagrożenia.

standardy ochrony małoletnich

Prawo do Opieki Zdrowotnej (Artykuł 35)

Dzieci mają prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia. Artykuł 35 Karty stwierdza, że:

Dostęp do Opieki Zdrowotnej: Każde dziecko ma prawo do dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do korzystania z leczenia medycznego.

Zdrowe Środowisko: Ochrona zdrowia dzieci obejmuje również zapewnienie zdrowego środowiska życia, wolnego od zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.

Podsumowanie

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi solidny fundament dla ochrony i promowania praw dzieci. Poprzez podkreślenie najlepszego interesu dziecka, zapewnienie prawa do wyrażania opinii, ochronę przed wyzyskiem, gwarancję dostępu do edukacji oraz ochronę zdrowia i życia rodzinnego, Karta ustanawia kompleksowy zestaw praw mających na celu wspieranie dobrobytu i rozwoju dzieci w całej UE. Ważne jest, aby państwa członkowskie wdrażały i przestrzegały tych praw, aby każde dziecko mogło dorastać w bezpiecznym, wspierającym i opiekuńczym środowisku.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content