Dotacje dla organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii

utworzone przez | maj 8, 2020 | Aktualności

 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków o dotacje w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

 

Na co można otrzymać wsparcie?

1. Działania wspierające (Priorytet 1):
– uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

 

Kto może skłądać wnioski?

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
2. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Koła gospodyń wiejskich.
5. Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Do kiedy termin składania wniosków?

Od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków lub zakończenia programu.

 

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Skip to content